Kurs og videreutvikling

En forutsetning for å være en dyktig tolk er god språkforståelse på både norsk og tolkespråket sitt. Tolkeoppdrag gjennomføres daglig i alle typer offentlig og private interaksjoner. En profesjonell tolk bør derfor ha en forståelse av generelle samfunnsmessige spørsmål, samt være bevisst de etiske utfordringene en møter under en tolkesamtale.

Fagavdeling

Hero Tolk har som mål å levere de beste tolkene på alle oppdrag. Vår rekruttering- og kompetanseavdeling jobber med interne tolkers faglige utvikling. Vi tilbyr relevante kurs for kompetanseheving, og oppfølgingssamtaler etter krevende tolkeoppdrag. Har du spørsmål om våre kurs og oppfølging? Kontakt oss på fagavdeling@heroeurope.com

Introduksjonskurs for nye tolker

Alle tolker hos Hero Tolk må bestå en tospråkligtest på norsk og sitt tolkespråk, og delta på opplæring i tolkens yrkesetikk og tolketeknikk før de vil få tilbud om tolkeoppdrag.

For tolkekandidater som ikke står oppført i Nasjonalt Tolkeregister eller har deltatt på opplæring for å bli tolk, tilbyr Hero Tolk et gratis introduksjonskurs for nye tolker. Nye tolkekandidater blir invitert til kurs avhengig av hvilke språk de snakker og behovet for tolk i det distriktet kandidaten er bosatt i. Har du spørsmål om vårt introduksjonskurs? Kontakt oss på fagavdeling@heroeurope.com

Modulbasert kurs – videreutvikling av tolken

I tillegg til kurs i tolketeknikk og -etikk tilbyr Hero Tolk flere modulkurs for interne tolker. I samarbeid med våre kunder har vi blant annet utviklet NAV-kurs, helsekurs del 1 og 2, juss kurs, barnevernkurs og flere. Kursene fokuserer på relevant terminologi og etiske utfordringer som er relevante under tolkesamtaler hos offentlige  etater.

Nasjonalt Tolkeregister

Du kan lese mer om Nasjonalt tolkeregister på www.tolkeportalen.no
Vi oppfordrer alle våre tolker og nye tolkekandidater til å melde sin interesse for å delta på OsloMets Tospråktest. Består du OsloMet sin Tospråktest vil du bli oppført i Nasjonalt Tolkeregister og være aktuell for å tolkekandidat for alle offentlige instanser. Du finner mer informasjon på www.hioa.no/studier-ogkurs/LU/Tospraaktesten

Stipend til tolker 

Flere av våre tolker fullfører tolkeutdanning på OsloMet. Hero Tolk tilbyr alle våre tolker som har fullført tolkeutdanning mulighet til å om søke stipend fra oss.  Stipendet skal være med å dekke kostnader som semesteravgift, pensum og reise. Har du bestått tolkeutdanning? Send din søknad om stipend til fagavdeling@heroeurope.com

Medlem av NHO Språktjenester – NHO Service og Handel

Hero Tolk er opptatt av å profesjonalisere tolkebransjen. Det er viktig for oss å vise at det er mange seriøse aktører som har stort fokus på kvalitetsarbeid. Det er viktig å ha en bransjenettverk som samlet jobber for utvikle bransjen i riktig retning.  Vi er derfor medlem av bransjenettverket språktjenester i NHO service og Handel., og innehar ledervervet i nettverket.

Bransjenettverket Språktjenester inngår i landsforeningen NHO Service og Handel, og er en interesse-sammenslutning av seriøse leverandører av språktjenster i Norge.

Bransjenettverket skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Les mer om vårt samarbeid her