Tolkens yrkesetiske retningslinjer

Retningslinjer for god tolkeskikk er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsene er gjeldende for alle tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og er retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag.

KVALIFIKASJONER OG FORBEREDELSER TIL TOLKEOPPDRAG
§ 1. Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner.

INHABILITET
§ 2. Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil.

NØYTRALITET OG UPARTISKHET
§ 3. Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet.

TOLKE ALT
§ 4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre.

TAUSHETSPLIKT
§ 5. Tolken har taushetsplikt.

INTEGRITET
§ 6. Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking.

TOLKENS OPPGAVE
§ 7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget.

FORSVARLIG TOLKING
§ 8. Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.

SKRIFTLIGE OVERSETTELSER
§ 9. En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, hverken på selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.

Hentet fra www.tolkeportalen.no


Kompetanse 5_preview