Våre verdier og kvalitets- og miljøarbeidLedende i mangfold

Hero er en servicebedrift som tilbyr tjenester rettet mot asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Tjenestene ivaretar ulike rettigheter og behov i tiden fra ankomst og frem til etablering og deltakelse i det norske samfunn. Gjennom de ulike virksomhetsområdene Hero Mottak, Hero Tolk, Hero Kompetanse har vi ansvar for et stort antall mennesker. Mange er i en sårbar livssituasjon. Dette stiller store krav til vår kompetanse, våre holdninger og vår profesjonalitet. Vår visjon er å være ledende i mangfold. Våre tjenester handler om å få mennesker fra ulike nasjoner til å leve sammen i trygghet og bruke ressursene sine i et nytt land. Det krever kompetanse å bruke mangfoldet konstruktivt og forebygge de konflikter som kan oppstå.

Vår visjon forplikter oss til å ivareta mangfold også blant egne ansatte, slik at ulike samfunnsgrupper og minoriteter er godt representert i vår egen organisasjon.

Vi har ansatte fra mange ulike nasjoner som snakker mange ulike språk. Vi ønsker å være en inkluderende bedrift og dyktige til å få flerkulturelle arbeidsmiljø til å prestere godt.

Vår policy

Med utgangspunkt i brukerens beste, arbeider Hero for å være den ledende kvalitetsleverandør og en bidragsyter til en klimavennlig utvikling innen våre tre forretningsområder: språk, kompetanse og mottaksdrift. Overfor våre kunder, samarbeidspartnere og brukere av våre tjenester opptrer vi profesjonelt, yter god service og er løsningsorienterte. Vårt arbeidsmiljø er tuftet på verdiene Åpenhet, Likeverd og Profesjonalitet, og vår arbeidsplass er preget av samhold, trivsel og utvikling. Vi strever for å være en kvalitetsleverandør og en bidragsyter til en klimavennlig utvikling. Gjennom vårt kontinuerlige forbedringsarbeid utvikler vi våre tjenester og etterlever lover, interne- og eksterne krav.

Våre etiske retningslinjer utdyper kjerneverdiene og beskriver hvordan verdiene skal prege vårt daglige arbeid og være synlige på arbeidsplassen. Etiske retningslinjer holdes levende ved dialog på det enkelte arbeidssted og fungerer som rettesnor når vi opplever etiske dilemma.

Åpenhet

Vi tar godt imot og er interessert i de mennesker vi møter og omgås i vårt arbeid. Vi prøver å forstå og vektlegge hverandres historie, ressurser, ønsker og behov. Vi lærer av den kunnskap nye mennesker bringer med seg og tar den i bruk i vår organisasjon.

Mottakere av våre tolketjenester opplever engasjement, tilgjengelighet og god kommunikasjon fra bestilling til leveranse. Vi er imøtekommende og vennlige, åpne for samarbeid og tolerante i møte med alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, alder og religion.

Likeverd

Vi er forskjellige og har rett til å være forskjellige. Vårt arbeid preges av respekt for hvert enkelt individs grunnleggende egenverdi. Vi rekrutterer ansatte med ulik bakgrunn, og vil at personalet skal utfylle hverandre på en god måte. Både ledere og ansatte ser ulikheter som en styrke for organisasjonen. Vi arbeider for at både medarbeidere og mottakere av våre tjenester skal oppleve trygghet, empati, respekt, og like muligheter.

Likebehandling og rettferdighet er viktig i vårt arbeid, men vi differensierer for å sikre det enkelte individs rettigheter når behovene er ulike.

Profesjonalitet

Vi er profesjonelle tjenesteytere. Vårt arbeid baseres på etablert kunnskap som vi deler og utvikler videre. Vi er opptatt av kvalitet i alle arbeidsprosesser, jobber etter felles standarder og utvikler felles forståelse av hva som er gode løsninger. Etiske dilemma drøftes med leder eller i kollegagruppen.

Vi viser omsorg og etablerer god kontakt med mottakere av våre tjenester. Vi privatiserer ikke relasjonen til beboere eller kursdeltakere.

Det betyr blant annet at mottakere av våre tjenester ikke eksponeres for ansattes seksuelle behov og heller ikke utnyttes for ansattes egen vinning. Ansatte unngår å etablere relasjoner med beboere på sin fritid som ikke er knyttet til faglige forhold.

Ansatte er normalt tilbakeholdne og varsomme med å markere eget religiøst og politiske ståsted. For å beholde vår integritet takker vi nei til gaver og tjenester fra brukere som går utover ren symbolverdi. Våre samarbeidspartnere skal kunne stole på oss og kjenne oss som positive, dyktige og løsningsorienterte.

Kvalitets- og miljøarbeid

Hero Tolk har et kvalitetssikringssystem som er sertifisert i henhold til standarden ISO 9001 og ISO 14001. Hero Tolk har alltid hatt som mål at våre tjenester skal være de beste i vår bransje. Vi er stolte av dette sertifikatet og det inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å levere høy kvalitet i alle deler av våre prosesser.

Etterlevelse av lover og almene retningslinjer samt godt samarbeid med oppdragsgiver er grunnleggende utgangspunkt for all vår aktivitet. Hero har tydelige kvalitet- og miljømål som kommuniseres, følges opp og revideres regelmessig. Vi erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til klimavennlig miljø. Vi stiller tydelige miljøkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Gjennom vårt arbeid skal vi fokusere på å begrense miljøbelastningen og øke kunnskapen til neste generasjon.

Miljøforbedrende tiltak

Vi har fokus på tiltak som kan redusere miljøbelastningen innen de områder hvor våre miljøaspekter er størst.

Transport:

 • Øke andelen fjerntolking
 • Opplæring av kunder i bruk av fjerntolk
 • Alltid velge den kvalifiserte tolken som er nærmest fremmøteoppdraget
 • Oppfordrer tolker og ansatte til å benytte kollektiv transport det det er et alternativ
 • Reisesatser til tolker er basert på kollektiv transports satser
 • Ansatte får dekket deler av månedskortet
 • Oppfordrer ansatte og tolker til å gå/sykle til arbeidet hvis det er et alternativ
 • Vi vurderer bruk av teknologi, som Teams og Zoom, i stedet for å reise fysisk til møter
 • Vi velger direkte ruter dersom vi må fly
 • Vi betaler klimakvotekompensasjon for ansattes flyreiser
 • Vi velger sykkelbud til oversettelsesdokumenter der dette er et alternativ

Innkjøp og leverandører:

 • Vi har etablert små lagre for forbruksartikler, slik at leveransehyppigheten reduseres
 • Vi koordinerer leveranser og bestillinger med andre i Hero konsernet der dette er mulig
 • Vi bruker de minst miljøbelastende produktene der det er alternativer
 • Vi stiller krav til at våre leverandører bidrar med å oppfylle vår miljøpolicy
 • Vi vurderer til enhver tid muligheter for gjenbruk og gjenvinning
 • Vi stiller krav til energimerking av elektrisk utstyr og vi velger energivennlige produkter

Avfall og resirkulering:

 • Vi sorterer alt avfall som kan sorteres; også matavfall
 • Vi jobber mot oppdragsgiver/huseier – for å forbedre muligheter til mer kildesortering
 • Vi panter flasker
 • Vi oppfordrer våre leverandører til å ta med unødig emballasje i retur
 • Vi leverer elektrisk utstyr til gjenvinning
 • Vi ønsker å redusere papirbruken ved å ikke skrive ut mer enn nødvendig, og bruker dobbeltsidig utskrift der det er mulig

Informasjon og kunnskapsformidling:

 • Vi gir grunnleggende opplæring til våre ansatte og tolker om våre miljøfokus og hvordan vi jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet
 • Vi informerer våre kunder og omverden om vårt miljøfokus
 • Vi snakker med våre leverandører og stiller krav til at de skal bidra med å oppfylle vår miljøpolicy
 • Vi oppfordrer oppdragsgivere til å bidra til et mer klimavennlig miljø